wp69f99646.png

BEWEGING EX-MOSLIMS VAN BELGIË - MOUVEMENT DES EX-MUSULMANS DE BELGIQUE

wp1f64627c.png
wpe9143178.png
wp3a066fc9.png
wp1e2da4b2.png
wp1099933a.png
wpa0baa23e.gif
We geven hier de passages weer uit de Koran alsook de uitspraken van Mohammed (Hadith) die wij als beledigend of vernederend achten voor de vrouw, maar die geen wettelijke gevolgen hebben in de Shariah.

De passages die de oorzaak zijn van de wettelijke discriminatie van de vrouw in de Shariah staan hier.

De vrouwonvriendelijk passages zijn de bron van het negatieve beeld dat de Islam over de vrouw heeft. Dit beeld wordt ook aan moslims in België doorgegeven. Onderdeel van de islamisering van België is dan ook het bewerken van de bevolking op een dergelijke manier dat men aan het negatieve beeld van de vrouw gewoon wordt en het niet meer als dusdanig ervaren wordt.

Als men ziet dat jonge, intelligente, in België opgegroeide en tot de Islam bekeerde dames de idee verdedigen dat vrouwen een grotere kans hebben dan mannen om naar de hel te gaan omdat zij inherent een slechtere natuur hebben, dan weten we dat zij al een hele stap gezet hebben in hun pad naar de Islam.

Wij zijn van mening dat een belediging een belediging blijft ook al komt deze van een Profeet of van Allah. En daarvoor zijn wij bereid om het risico te lopen van islamofobie verweten te worden. Wij blijven de islamitische denkwijzen blootleggen en hopen dat onze omgekeerde hersenspoeling effect zal hebben.

1. Vrouwen hebben een defect in hun intelligentie en in hun religie

Het defect in de intelligentie van de vrouw verklaart Mohammed door het feit dat in de Koran staat dat de getuigenis van een vrouw de helft waard is van die van de man. Het defect in religie ligt in het feit dat vrouwen tijdens de menstruatie niet mogen bidden of vasten: zie Hadith 1.6.301 van Bukhari

Abu Said Al-Khudri heeft overgeleverd:  “... Ik heb niemand gezien met een groter defect in intelligentie en religie dan jullie. Een voorzichtig en redelijk man kan door sommigen onder jullie misleid worden." De vrouwen vroegen, "O Allah's Apostel! Wat is het defect in onze intelligentie en onze religie?" Hij zei, "Is de getuigenis van twee vrouwen niet gelijk aan die van één man?" Zij bevestigden. Hij zei, "Dit is het defect in haar intelligentie. Is het niet waar dat een vrouw niet kan bidden of vasten gedurende haar menstruatie?" De vrouwen bevestigden. Hij zei, "Dit is het defect in haar religie." “

2. De meerderheid van de bewoners van de hel zijn vrouwen

Vrouwen hebben volgens Mohammed een grotere kans om naar de hel te gaan omdat zij te veel vloeken en ondankbaar zijn tegenover hun echtgenoot: zie Hadith 1.6.301 van Bukhari

Abu Said Al-Khudri heeft overgeleverd:  “Ooit ging Allah's Apostel naar de Musalla  voor het gebed op het suikerfeest of het offerfeest. Dan kwam hij voorbij de vrouwen en zei, "O vrouwen! Geef aalmoezen, aangezien ik gezien heb dat de meerderheid van de bewoners van het hellevuur jullie waren (vrouwen)." Zij vroegen, "Waarom is dat zo, O Allah's Apostel ?" Hij antwoordde, "Jullie vloeken regelmatig en jullie zijn ondankbaar tegenover jullie echtgenoten. ..." “

Hadith 7.62.125 van Bukhari doet er nog een schepje bovenop en zegt dat het voor een vrouw nooit goed genoeg is:

”...Zelfs indien je heel je leven goed doet voor één van hen, wanneer je eens hard bent tegen haar, zal ze zeggen, "Ik heb nooit iets goeds van jou gezien." “

Dat de meerderheid van de bewoners van de hel vrouwen zijn, wordt eindeloos herhaald onder andere in volgend Hadith van Bukhari: 2.18.161, 2.24.541, 4.54.464, 7.62.124, 7.62.126. In de Hadith van Muslim is er zelfs een volledig hoofdstuk aan gewijd, namelijk boek 36, hoofdstuk 1.

3. Mohammed vergelijkt vrouwen met honden en ezels

Tot op vandaag is iemand in dezelfde zin vermelden als een hond en een ezel niet echt een compliment in de Arabische wereld. Dit was ten tijde van Mohammed niet anders en Aisha, zijn kindvrouwtje, was daar vrij kritisch over: zie Hadith 1.9.490 van Bukhari

'Aisha heeft overgeleverd: “Voor mijn tijd werden feiten genoemd die het gebed annuleren. Zij zeiden, "Het gebed wordt geannuleerd door een hond, een ezel en een vrouw (wanneer zij vóór mensen die aan het bidden zijn passeren)." Ik zei, "Je hebt ons (de vrouwen) tot honden gemaakt. Ik zag de Profeet bidden terwijl ik op mijn bed lag tussen hem en de Qibla (richting Mekka). Wanneer ik iets nodig had, glipte ik weg omdat ik niet naar zijn gezicht wou kijken." “

4. Ongeluk is in een huis, een paard en een vrouw

Vrouwen, huizen en paarden zijn volgens Mohammed slechte voortekenen of tekenen van ongeluk: zie Hadith van Bukhari 7.62.30, 7.62.31 en 7.62.32 en volgende Hadith 26.5526 van Muslim:

'Umar b. Muhammad b. Zaid heeft overgeleverd dat hij zijn vader heeft horen vertellen dat Ibn 'Umar gehoord heeft dat Allah's Boodschapper (moge de vrede over hem zijn) gezegd heeft “Als ongeluk een feit is, dan is het in het paard, de vrouw en het huis.”

5. Een man kan zijn vrouw ruilen voor een andere

Een voorbeeld van een koranvers dat bijdraagt tot het negatieve beeld dat de Islam over de vrouw geeft is het volgende:

4.20. En indien gij een vrouw in plaats van een andere wenst te nemen en gij hebt één harer een schat gegeven, neemt er niets van terug. Wilt gij het door laster en een klaarblijkelijk zondige manier nemen?

Een man kan zijn vrouw dus ruilen voor een ander, als hij dat “wenst”. Naast de wettelijke implicatie (dit vers bevestigt nog maar eens dat een man zijn vrouw zonder reden kan scheiden) is dit koranvers, volgens moslims het letterlijke woord van Allah, bijzonder beledigend voor de vrouw.

6. Vrouwen zijn krom zoals ribben. Als je hen probeert recht te maken breken ze

Mohammed heeft gezegd dat vrouwen krom zijn, niet rechtlijnig. Vermoedelijk bedoelde hij dat zij trucs gebruiken om te krijgen wat ze willen: zie Hadith van Bukhari 7.62.113 en 7.62.114:

Abu Huraira heeft overgeleverd: Allah's Apostel zei, "De vrouw is zoals een rib; indien je probeert haar recht te krijgen, dan breekt ze. Dus als je profijt wilt halen uit haar, doe het terwijl ze wat kromheid heeft."

7. Vrouwen kunnen nooit genoeg doen om hun dankbaarheid tegenover hun man te tonen

De gezellen van Mohammed werden uitgestuurd om de Islam te verspreiden en de mensen te onderwijzen. De Biografie van Mohammed door Ibn Ishaq vermeldt op p 644 in de tweede paragraaf een bijzonder wansmakelijk verhaal:

Mu’adh trok naar Yaman en deed zoals hem opgedragen was en een vrouw kwam naar hem en zei, “O, gezel van God’s Apostel, welke rechten heeft een man over zijn vrouw?” Hij zei, “Pas op jullie, een vrouw kan nooit de rechten van haar man vervullen, dus doe zo hard mogelijk jullie best om aan zijn eisen te voldoen.” Zij zei, “Bij God, als jullie een gezel zijn van God’s Apostel, dan moeten jullie weten welke rechten een man over zijn vrouw heeft!” Hij zei, “Indien jullie naar huis gaan en hem aantreffen met etter en bloed dat uit zijn neus loopt en jullie zuigen eraan tot alles weg is, dan nog hadden jullie niet aan jullie verplichtingen voldaan.”

8. Vrouwen worden vergeleken met slaven en kamelen

Hoe Mohammed een vrouw met een kameel en een slaaf vergelijkt staat in  Hadith 8.73.68 van Bukhari:

'Abdullah bin Zam'a heeft overgeleverd: “De Profeet verbood te lachen met een persoon die een wind laat, en zei, "Hoe slaat iemand van jullie zijn vrouw zoals hij een kameel slaat en gaat daarna met haar naar bed?" En Hisham zei, "Zoals hij zijn slaaf slaat"”

Koranvers 4.34 geeft aan dat een man zijn ongehoorzame vrouw mag slaan. Bovenvermelde Hadith illustreert dat voor Mohammed het slaan van ongehoorzame vrouwen effectief een levend thema was.

9. Indien men zou kunnen buigen voor iemand buiten Allah dan zou de vrouw moeten buigen voor haar man

Een moslim kan enkel knielen/buigen voor Allah. Het knielen (zoals tijdens de vijf dagelijkse gebeden) betekent in de Islam zich onvoorwaardelijk onderwerpen aan Allah. Mohammed vond het spijtig dat dit enkel kan voor Allah omdat volgens hem een vrouw ook volledig moet onderworpen zijn aan haar man. Getuige volgende Hadith van Abu Dawud 11.2135:

Qays ibn Sa'd heeft overgeleverd: “Ik ging naar al-Hirah en zag hen (de mensen) neerbuigen voor een afgodenbeeld van hen, dus zei ik: De Apostel van Allah (vrede zij met hem) heeft het meeste recht dat men voor hem neerknielt. Toen ik bij de Profeet (vrede zij met hem) kwam, zei ik: Ik ging naar al-Hirah en zag de mensen zich neerbuigen voor een afgodenbeeld van hen, maar jij hebt het meeste recht, Apostel van Allah, dat mensen zich voor jou neerbuigen. Hij zei: Zeg me, indien je voorbij mijn graf zou komen, zou je jezelf ervoor neerbuigen? Ik zei: Nee. Dan zei Hij: Doe dat niet. Indien ik opdracht zou geven dat iemand zou neerbuigen voor iemand anders, dan zou ik opdracht geven dat vrouwen dit zouden doen voor hun man, wegens de bijzondere rechten die Allah over hen aan echtgenoten gegeven heeft.

10. Vrouwen zijn de grote verleidsters en schadelijk voor de man

In de visie van Mohammed zijn vrouwen de grote verleidsters die schadelijk zijn voor mannen. De vrouwen zijn de bron van alle kwaad en daarom heeft Mohammed regels ingevoerd waarbij vrouwen moeten ingepakt worden met een hoofddoek of beter nog met een boerka en waarbij mannen en vrouwen zoveel mogelijk moeten gescheiden worden. Neen niet de mannen moeten hun driften onder controle houden maar de vrouwen moeten weggestopt worden. Dit alles gebaseerd op Hadith zoals 7.62.33 van Bukhari:

Usama bin Zaid heeft overgeleverd: “De Profeet zei, "Ik heb geen grotere verleiding (fitna) achtergelaten voor de mannen dan de vrouwen." “

11. Vrouwen zijn de gevangenen van hun man

Dat Mohammed en Allah vrouwen een beperkte “bewegingsvrijheid” geeft blijkt uit een paar koranverzen alsook uit de woorden van Mohammed zelf.

Koranvers 4.34 heeft het over het feit dat mannen voogden zijn over hun vrouwen. Mannen beslissen dus wat een vrouw mag doen en wat niet.

4.34. Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden...

Koranvers 2.229 geeft een procedure waarbij een vrouw zich uit een huwelijk kan “vrijkopen”:

2.229. ... dan zal er voor geen van hen beiden zonde zijn in hetgeen zij teruggeeft om daardoor vrij te worden. ...

In zijn afscheidsspeech stelt Mohammed zonder meer dat vrouwen de gevangene van hun man zijn. Dit staat te lezen in de Biografie van Mohammed door Ibn Ishaq op p 651 in de voorlaatste paragraaf:

Leg vrouwen op een vriendelijke manier verplichtingen op, want zij zijn jullie gevangenen en hebben geen controle over hun persoon, en jullie hebben het genot van hun persoon door de woorden van God.

12. Scheiden van overtollige vrouwen

Toen de regel dat een man recht heeft op 4 vrouwen geopenbaard werd, gaf Mohammed opdracht aan mannen met meer dan 4 vrouwen om de overtollige vrouwen te scheiden. Met de gevoelens van deze vrouwen werd niet echt rekening gehouden. Zie de Hadith van Abu Dawood, Boek 12, Nummer 2233:

Al-Harith ibn Qays al-Asadi heeft overgeleverd: “Ik bekeerde mij tot de Islam toen ik acht vrouwen had. Ik zei dit aan de Profeet (vrede zij over hem). De Profeet (vrede zij over hem) zei: Kies er vier uit [en scheid de rest].

Voor een godsdienst waarvan moslims beweren dat die familiale waarden hoog in het vaandel houdt is dit een echte afknapper. Als de arme man alle vrouwen even graag zag dan was het vermoedelijk een loterij om uit te maken wie mocht blijven en wie moest opstappen.

13. Mohammed vergelijkt het trouwen met een vrouw met het kopen van een slaaf of van een kameel

Abu Dawood, Boek 11, Nummer 2155: Abdullah ibn Amr ibn al-'As heeft overgeleverd: De Profeet (vrede zij over hem) zei: Indien een van jullie een vrouw trouwt of een slaaf koopt, dan moet hij zeggen: "O Allah, Ik smeek U voor het goede in haar en de aanleg die U haar gegeven heeft; Ik zoek bescherming bij U tegen het kwade in haar, en de aanleg die U haar gegeven heeft." Wanneer hij een kameel koopt, dan moet hij de top van zijn bult vasthouden en hetzelfde zeggen.

14. Mohammed vergelijkt vrouwen met duivels

Muslim: Boek 008, Nummer 3240: Jabir heeft overgeleverd dat Allah's Boodschapper (moge de vrede over hem zijn) een vrouw zag, en dus kwam hij tot zijn vrouw, Zainab, terwijl ze leder aan het verven was en hij had sexuele betrekkingen met haar. Hij ging daarna naar zijn gezellen en zei tegen hen: De vrouw komt en gaat in de vorm van een duivel, dus wanneer een van jullie een vrouw ziet, dan moet hij naar zijn echtgenote gaan, omdat dit verjaagt, hetgeen hij in zijn hart voelt.

STUDIE VAN DE ISLAM

Belediging van de vrouw in de Islam