wp69f99646.png

BEWEGING EX-MOSLIMS VAN BELGIË - MOUVEMENT DES EX-MUSULMANS DE BELGIQUE

wp1f64627c.png
wpe9143178.png
wp3a066fc9.png
wp1e2da4b2.png
wp1099933a.png
wpa0baa23e.gif

STUDIE VAN DE ISLAM

Het huwelijk in de Islam
Een van de mooiste verzen van de Koran gaat over het huwelijk en klinkt als volgt:

30:21 En dit is onder Zijn tekenen, dat Hij uit uw midden echtgenoten voor u schiep, opdat gij er rust in moogt vinden, en Hij heeft liefde en tederheid onder u geplaatst. Daarin zijn zeker tekenen voor een volk, dat nadenkt.

Zoals gewoonlijk worden de mooie verzen in de Koran overschaduwd door de rauwe realiteit die in andere verzen staat maar vooral in de overleveringen van Mohammed. Deze realiteit is heel wat minder romantisch dan hetgeen bovenvermeld vers laat uitschijnen.

Mohammed hield er het idee op na dat een huwelijk voornamelijk dient om op een wettelijke en gecontroleerde manier seksuele betrekkingen te hebben. Dit blijkt onder andere uit volgende twee Hadith:

Bukhari 7.62.4: ‘Abdullah heeft overgeleverd: “We waren samen met de Profeet toen we jong waren en geen welstand hadden. Allah’s Apostel zei, “O jonge mensen! Degenen onder jullie die kunnen trouwen, moeten trouwen, omdat het helpt om zijn blik neer te slaan en zijn kuisheid te bewaren (dit is om hem van illegale seksuele betrekkingen te vrijwaren), en wie niet in staat is om te trouwen moet vasten, aangezien vasten zijn seksuele kracht vermindert.”

Bukhari 7.64.280: Jabir bin ‘Abdullah heeft overgeleverd: “Mijn vader stierf en liet zeven of negen meisjes na en ik trouwde met een vrouw [die voorheen al getrouwd was, een weduwe of gescheiden vrouw dus]. Allah’s Apostel zei tegen mij, “O Jabir! Ben je getrouwd?” Ik zei, “Ja.” Hij zei, “Een maagd of een vrouw?” Ik antwoordde, “Een vrouw.” hij zei, “Waarom geen maagd, zodat je met haar kan spelen en zij met jou, en dat jullie met elkaar plezier kunnen hebben.” Ik zei, “ ‘Abdullah (mijn vader) stierf en liet meisjes na, en ik wou niet trouwen met een meisje zoals hen, dus trouwde ik met een dame die voor hen zou kunnen zorgen.” Daarop zei Hij, “Moge Allah jou zegenen,” of “Dat is goed.”

Deze laatste Hadith laat uitschijnen dat Mohammed, bij de keuze van een huwelijkspartner, spontaan dacht aan jonge meisjes om mee te “spelen”. En hij ging er dan ook vanuit dat elke man wel zo zou denken (het self-reference criterium). Jabir, de persoon die de Hadith vertelt, dacht eerder aan het welzijn van de mensen waarvoor hij zorg moest dragen en aan de kwaliteiten die hij in een vrouw waardevol vond, namelijk het zorgen voor zijn zusjes, eerder dan aan het bevredigen van zijn eigen lusten. In zekere zin zette hij Mohammed hierbij op zijn plaats. Mohammed keurde zijn gedrag daarop goed na met zijn neus op de feiten te zijn gedrukt.

In het islamitisch taalgebruik bestaan er twee woorden voor huwelijk, zawwadj en nikah. Het arabisch woord “nikah” betekent eigenlijk seksuele betrekkingen. Het gebruik van het woord nikah als huwelijk geeft aan dat het hoofdbestanddeel van het instituut huwelijk het hebben van seksuele betrekkingen is.

De bruidschat, “mahr” in het arabisch

Bij het sluiten van het huwelijk betaalt de echtgenoot aan zijn vrouw een bruidsschat. Deze maakt integraal deel uit van het huwelijkscontract. Moslims zeggen dat de man een cadeau geeft aan zijn vrouw als een soort eerbetoon. En dit toont nog maar eens aan dat de Islam de vrouw een hoge mate van respect geeft.

De werkelijkheid is wel wat rauwer dan dit fabeltje laat vermoeden. De bruidsschat is namelijk enkel verbonden met sex. Het is dus een betaling voor sex en wel voor de eerste keer dat de man met haar sex heeft. Dit hebben wij niet zelf uitgevonden maar zoals je verder zal zien staat het in de Koran.

De bruidsschat is exclusief eigendom van de vrouw en indien haar man niet onmiddellijk betaalt is dit een schuld die hij tegenover haar heeft. De veel gehoorde stelling dat moslims hun dochters verkopen klopt dus niet. Het geld is niet voor de vader maar voor de dochter die trouwt. Voor de vader kan het wel een middel zijn om de band met een zakenrelatie of vriend sterker te maken. Het bedrag van de bruidsschat hangt af van de status van de vrouw, dus de marktwaarde van de sociale klasse waartoe zij behoort.

Vers 4.24 heeft het over de bruidsschat als compensatie voor de voordelen die een man van zijn vrouw krijgt. Wat die voordelen zijn staat er niet bij.

4.24. ... En geeft haar een huwelijksgift, tegenover de voordelen, die gij van haar hebt, dit is verplicht; er zal na het vaststellen daarvan geen zonde op u rusten in alles wat gij onderling overeenkomt. Voorzeker, Allah is Alwetend, Alwijs.

Vers 4.20 geeft aan dat de man die zijn vrouw scheidt (zijn vrouw ruilt voor een andere) de bruidsschat niet mag terugnemen:

4.20. En indien gij een vrouw in plaats van een andere wenst te nemen en gij hebt één harer een schat gegeven, neemt er niets van terug. Wilt gij het door laster en een klaarblijkelijk zondige manier nemen?

Vers 4.21 stelt koudweg dat de man de bruidsschat niet mag terugnemen als hij sex met haar gehad heeft (tot elkaar ingaan heet het in onze vertaling). We weten dan ook dat “de voordelen die de man van de vrouw krijgt” sex is en eens hij sex gehad heeft met haar is hij zijn geld kwijt.

4.21. En hoe kunt gij het nemen, wanneer de een uwer tot de andere is ingegaan en zij een sterk verbond met u hebben gesloten?

Hierrond hebben de geleerden in de shariah een wetgeving uitgewerkt met volgende opvallende punten:

1- een getrouwde vrouw kan sex weigeren als zij haar bruidsschat nog niet gekregen heeft onder het motto “eerst geld dan sex”

2- een getrouwde vrouw die haar geld nog niet gekregen heeft maar haar man toch toelaat om sex te hebben, kan daarna niet meer weigeren. De bruidsschat blijft haar man wel schuldig.

3- indien een koppel gehuwd is, maar het bedrag van de bruidsschat is nog niet vastgelegd en de man scheidt zijn vrouw vooraleer er sex geweest is, dan moet de man haar een gift geven. Dit komt uit volgend koranvers:

2.236. Het zal voor u geen zonde zijn, indien gij van uw vrouw scheidt, voordat gij haar hebt benaderd of voor haar een bruidsschat hebt vastgesteld. Maar maakt een voorziening voor haar, de rijke naar zijn middelen en de arme naar zijn middelen, een gebruikelijke voorziening – dit is een verplichting voor de deugdzamen.

4- indien een koppel gehuwd is, de bruidsschat al bepaald is en de man zijn vrouw scheidt vooraleer er seksuele betrekkingen geweest zijn, dan moet de man haar de helft van de bruidsschat geven. Dit komt uit volgend koranvers:

2.237. En indien gij van haar scheidt, voor gij haar hebt benaderd maar haar een bruidsschat hebt toegekend, (geeft) dan de helft van hetgeen gij hebt vastgesteld, tenzij zij het u kwijtschelden, of degene, die de huwelijksband in handen heeft het u zou kwijtschelden. En, indien gij kwijtscheldt is dit dichter bij de godsvrucht. En vergeet niet, elkander goed te doen. Voorzeker, Allah ziet, wat gij doet.

Het onderhoud van de vrouw

Een man is verantwoordelijk voor de onderhoudskosten van zijn vrouwen. Voorwaarde is dat zij haar man van haar lichaam “laat genieten” als hij daar zin in heeft. Weerom blijkt het geld dat de man voor zijn vrouw uitgeeft te maken te heeft met sex. Meer kan je hier lezen. In de shariah is alles hieromtrent in detail vastgelegd.

Dat Mohammed sex de belangrijkste activiteit in het huwelijk vond, blijkt uit volgende overlevering van Bukhari 7.62.81:

'Uqba heeft gerapporteerd: “De Profeet heeft gezegd: "De bepalingen (van het huwelijkscontract) die het belangrijkst zijn om te volgen zijn deze waarmee je het recht hebt om van de intieme delen van de vrouw te genieten." “


Huwelijk van kinderen

Regelmatig duiken berichten als dit in de media op:

Saudiër (80) krijgt 10-jarige bruid terug

Dergelijke berichten zijn er de oorzaak van dat de Islam in het Westen in een slecht daglicht staat. Meestal worden de mensen die dergelijke berichten publiceren verantwoordelijk gesteld voor de negatieve berichtgeving, eerder dan de mensen die deze schandelijke praktijken uitvoeren en nog eerder dan de persoon die deze schandelijke praktijken in een godsdienst gegoten heeft, namelijk Mohammed.

Berichten zoals het bovenstaande zijn in de 21ste eeuw zo absurd dat moslims er in het Westen geen probleem mee om niet-moslims ervan te overtuigen dat dit niets met de Islam te maken heeft. Meestal wordt ook niet gevraagd vanaf wanneer een meisje volgens de Islam dan wel kan uitgehuweljkt worden. De meeste moslims weten dit zelf ook niet. Deze vraag is zelfs overbodig.

In de Islam bestaat namelijk geen minimum huwelijksleeftijd. Jongens en meisjes kunnen vóór de puberteit door hun vader uitgehuwelijkt worden (maar niet door een ander mannelijk familielid). De vader kan dus voor hen een huwelijkscontract afsluiten dat bindend is. Vóór de puberteit kunnen kinderen zelf geen contracten afsluiten. Hun vader kan dit wel. Ter verduidelijking puberteit voor meisjes betekent dat zij al menstrueren en voor jongens dat zij schaamhaar hebben of nachtelijke zaadlozingen krijgen.

Aangezien in de Islam de man de kostwinner is, zijn vroege huwelijken in de praktijk vooral een probleem voor meisjes.

Waar staat dan dat kinderen voor de puberteit kunnen uitgehuwelijkt worden?

Koranvers 65.4 heeft het over de in acht te nemen wachtperiode na echtscheiding vooraleer een meisje, dat nog niet gemenstrueerd heeft, mag hertrouwen:

65.4: En indien gij twijfelt aangaande diegenen uwer vrouwen, die geen menstruatie meer verwachten, haar (wacht) periode is drie maanden, hetzelfde geldt ook voor degenen die haar menstruatie nog niet hebben gehad. En de wachtperiode voor de zwangeren duurt tot zij verlost zijn. En degenen die Allah vrezen, zal Hij van het nodige voorzien door Zijn gebod.

De koran gaat ervan uit dat een meisje dat nog niet gemenstrueerd heeft zwanger kan zijn (dus na seksuele betrekkingen bij de eerste eisprong). Dit impliceert dat seksuele betrekkingen vóór de puberteit een mogelijkheid zijn.

De leidinggevende korancommentaar van Ibn Kathir bevestigt dat koranvers 65.4 het wel degelijk heeft over meisjes die nog niet gemenstrueerd hebben en die zwanger zouden kunnen zijn. Je kan dit lezen in volgende link.

Dit sluit niet uit dat de meeste islamitische landen een minimumleeftijd ingesteld hebben die eerder bij 18 jaar ligt dan bij 10 jaar. Voor islamitische geleerden is het ontbreken van een minimum huwelijksleeftijd een grote bron van schaamte en wanneer hen ernaar gevraagd wordt zullen zij meestal rond de pot draaien door te zeggen dat “volgens de Islam de familie altijd de interesse van het meisje moet in overweging nemen”, dat een meisje slechts kan uitgehuwelijkt worden “als ze er klaar voor is”, dat in het Westen de lokale wetgeving moet gevolgd worden, ...

Een voorbeeld van “rond de pot draaien” kan je in volgende link vinden. Ali Gomaa, de grote mufti van Egypte (de hoogste religieuze autoriteit), weigert hierin te antwoorden op de vraag naar zijn standpunt over het in strijd zijn met de shariah van het verhogen van de minimum huwelijksleeftijd naar 18 jaar in Egypte. Hij blijft ontwijkende antwoorden geven tot de journalist opgeeft.

Het grote probleem i.v.m. met de minimum huwelijksleeftijd is het voorbeeld van Mohammed zelf dat goed gedocumenteerd is en dat aan de basis ligt van de shariah. We hebben het over zijn huwelijk met Aisha toen zij zes was.

Hoofdstuk 10 van Boek 8 van de leidinggevende Hadith van Muslim heeft zelfs als titel:
HET IS EEN VADER TOEGELATEN OM ZIJN DOCHTER TEN HUWELIJK TE GEVEN ZELFS ALS ZIJ NOG NIET VOLGROEID IS.

(IT IS PERMISSIBLE FOR THE FATHER TO GIVE THE HAND OF HIS DAUGHTER IN MARRIAGE EVEN WHEN SHE IS NOT FULLY GROWN UP )

Opvallend hierbij is het volgende:
- er is geen minimum huwelijksleeftijd
- er is geen sprake van dat het meisje moet toestemming geven

Een van de overleveringen over het vroege huwelijk van Mohammed met Aisha is: Bukhari 7.62.64:

'Aisha heeft overgeleverd: dat de Profeet haar gehuwd heeft als zij zes was en hij zijn huwelijk met haar “geconsummeerd” heeft wanneer ze negen was, en dan is ze negen jaar bij hem gebleven (dit is tot zijn dood).

Hierbij op te merken is dat het huwelijkscontract opgesteld is toen ze zes was en zeker nog niet in de puberteit was en dat Mohammed sex had met haar toen zij negen was en vermoedelijk (maar dit wordt nergens bevestigd) geslachtsrijp was. In de praktijk zal men meisjes pas naar hun man sturen (met hun man laten samenwonen) als zij begint te menstrueren, maar volgens de Koran kan dit al vroeger zijn.

Als praktische regel heeft men in Iran de minimumleeftijd om te huwen voor meisjes vastgelegd op negen jaar waarna zij naar hun man kunnen gestuurd worden. Het opmaken van het contract en het daadwerkelijk gaan samenwonen kunnen dan samenvallen.

Over het huwelijk van de zesjarige Aisha met Mohammed, die toen al een eind in de vijftig was wordt gezegd dat dit in die tijd normaal was. Het was een deel van de cultuur toen. Het probleem met de Islam is dat Mohammed die culturele gewoontes in een godsdienst omgezet heeft die voor alle tijden en plaatsen geldig is. Het resultaat is dat in de 21ste eeuw enerzijds de islamitische geleerden nog altijd zeggen dat de Islam een huwelijk met heel jonge meisjes toelaat en dat anderzijds de “gematigde” moslim geen keuze heeft dan dit keihard te ontkennen. Het is blijkbaar symptomatisch bij de Islam dat de geleerden extreme standpunten verkondigen en dat enkel de gematigde moslims de echte Islam kennen zonder daarvoor een diepgaande studie te hoeven doen.

Indien alle voorschriften in hun culturele context bekeken worden en men die afschaft wanneer ze niet met ons geweten kunnen verzoend worden, dan blijft er binnen de kortste keren niet veel meer over van de Islam. En dit proberen de islamitische geleerden tegen te houden.

Instemming van een meisje/vrouw met een huwelijk

Het principe is dat een vrouw uitgehuwelijkt wordt, wat haar leeftijd ook moge zijn. Let op! Uitgehuwelijkt worden betekent niet noodzakelijk dat dit gedwongen is. Het betekent enkel dat zij niet zelf het contract opmaakt.

Volgende principes gelden:

- voor de puberteit beslist de vader zelf om zijn dochter uit te huwelijken of een echtscheiding aan te vragen. Dit is gebaseerd op het hierboven gedocumenteerde geval van Aisha.

- na de puberteit geldt voor een meisje dat nog niet gehuwd is dat zij haar stilzwijgende toestemming geeft. Als zij zich niet verzet tegen het huwelijk dan is het huwelijk geldig. In de praktijk beseft een meisje van 14 niet wat er gaande is, als zij al weet dat zij uitgehuwelijkt wordt. Soms gaat er bij het jonge meisje een lichtje branden als zij zich tijdens de huwelijksnacht alleen met haar kersverse man in de bruidssuite bevindt.

- als de vrouw gescheiden is of weduwe moet zij haar positief akkoord geven

De laatste 2 principes zijn gebaseerd op hadith zoals die van Bukhari 7.62.67:
Abu Huraira heeft overgeleverd: De Profeet zei, "Een voorheen gehuwde vrouw kan enkel uitgehuwelijkt worden na met haar overlegd te hebben, en een maagd/meisje kan niet ten huwelijk gegeven worden behalve met haar toelating." De mensen vroegen, "O Allah's Apostel! Hoe kunnen we weten dat zij toelating geeft?" Hij zei, "Haar stilte (betekent haar toelating)."