wp69f99646.png

BEWEGING EX-MOSLIMS VAN BELGIË - MOUVEMENT DES EX-MUSULMANS DE BELGIQUE

wp1f64627c.png
wpe9143178.png
wp3a066fc9.png
wp1e2da4b2.png
wp1099933a.png
wpa0baa23e.gif
De belangrijkste westerse waarden kunnen als volgt samengevat worden: (1) mannen en vrouwen zijn gelijk voor de wet (gelijke rechten en plichten) en hebben vanaf 18 jaar de zelfbeschikking over hun persoon inclusief hun seksualiteit. (2) Moslims en niet-moslims zijn onderworpen aan dezelfde wetgeving. (3) Er is vrijheid van godsdienst en geweten, dus je kan jouw godsdienst kiezen en veranderen of helemaal geen godsdienst hebben.

Shariah in strijd met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens?

Wij geven hieronder de belangrijkste redenen waarom de Shariah in strijd is met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) en waarom de Islamitische landen (verenigd in de Organisation of the Islamic Conference, de OIC) een eigen Cairo Declaration of Human Rights in Islam nodig hadden die stelt dat alle wetgeving aan de Shariah onderhevig is, hetgeen belangrijke delen van hun eigen verklaring teniet doet.

De meeste islamitische landen passen trouwens deze truc toe in hun wetgeving. Zij hebben een grondwet die ongeveer gelijk is aan die van de meeste Westerse landen. Daar voegen ze als nota bij dat alle wetten ondergeschikt zijn aan de Shariah. Daarmee annuleren zij heel veel van de vrijheden die in de grondwet voorzien zijn en geven zij toch naar buiten uit een “gematigd” imago omdat weinig mensen zich iets concreets kunnen voorstellen van hetgeen de Shariah inhoudt.

Terwijl de UVRM stelt dat alle mensen vrij en gelijk zijn:

Artikel 1
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Doet de Cairo Declaration of Human Rights in Islam in haar inleiding al onmiddellijk de uitspraak dat de Islamitische gemeenschap, de Ummah, de moslims dus, superieur zijn aan niet-moslims. De islamitische landen, verenigd in de OIC verdeelt de wereld dus in moslims en niet-moslims en stelt dat de Islam aan de hele wereld dient opgelegd te worden, hier subtiel verwoord als “to guide” of “begeleiden”:

Reaffirming the civilizing and historical role of the Islamic Ummah which Allah made as the best community and which gave humanity a universal and well-balanced civilization, in which harmony is established between hereunder and the hereafter, knowledge is combined with faith, and to fulfill the expectations from this community to guide all humanity which is confused because of different and conflicting beliefs and ideologies and to provide solutions for all chronic problems of this materialistic civilization.

En onmiddellijk daarna volgt al de klassieke dooddoener dat alles aan de Shariah ondergeschikt is:

In contribution to the efforts of mankind to assert human rights, to protect man from exploitation and persecution, and to affirm his freedom and right to a dignified life in accordance with the Islamic Shari'ah.

Terwijl artikel 1 van de UVRM het heeft over “Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.” beperkt de Cairo Declaration of Human Rights in Islam dit tot vrijheid en menselijke waardigheid zoals gedefinieerd/beperkt in de Shariah. Er staat niet dat alle mensen gelijke rechten hebben. Dit is geen toeval omdat de Shariah aan mannen en vrouwen en ook aan moslims en niet-moslims verschillende rechten toekent. Aangezien de Islam de slavernij niet afgeschaft heeft en de Shariah-handboeken die in de 21e eeuw gepubliceerd worden nog altijd de wetgeving i.v.m. slaven bevat staat ook niet vermeld dat alle mensen vrij zijn:

ARTICLE 1:
(a) All human beings form one family whose members are united by their subordination to Allah and descent from Adam. All men are equal in terms of basic human dignity and basic obligations and responsibilities, without any discrimination on the basis of race, colour, language, belief, sex, religion, political affiliation, social status or other considerations. The true religion is the guarantee for enhancing such dignity along the path to human integrity.

Hier beweert men dat iedereen in zijn natuurlijke toestand moslim is. Dit is weer een uitspraak waarbij de Islam het recht krijgt om te bepalen wat iemands godsdienst is, terwijl Artikel 18 van de UVRM die vrijheid van godsdienst garandeert.

ARTICLE 2:
(a) Life is a God-given gift and the right to life is guaranteed to every human being. It is the duty of individuals, societies and states to safeguard this right against any violation, and it is prohibited to take away life except for a shari'ah prescribed reason.

Hier staat dat men niemand mag doden tenzij voor een reden die de Shariah voorschrijft. En de lijst van redenen is lang. We verwijzen naar het Shariah handboek “Reliance of the Traveller” volgens de Shafi’i school met een certificaat van goedkeuring van de Al-Azhar universiteit in Kairo:
- §o1.1 als vergelding voor het doden van een moslim  (niet van een niet-moslim! §o1.2(2))
- §o8.1 als straf voor afvalligheid van de Islam. Iemand die een afvallige doodt, wordt zelf niet gestraft ! (§o1.2(3) en §o8.3)
- §o8.7(4) als straf voor het beledigen van Mohammed of Allah
- §o8.7(16) als straf voor het beledigen van de Islam
- §o12.0 als straf voor overspel door een gehuwde persoon
- §o12.0 als straf voor homoseksuele handelingen
- §o9.9 als straf voor een niet-moslim die gevangen genomen wordt tijdens een Jihad, en die geen Christen of Jood is en die zich weigert tot de Islam te bekeren
- de doodstraf kan ook als straf ingevoerd worden voor:
- §o11.10(1)  een niet-moslim die met een moslima overspel pleegt of er seksuele betrekkingen mee heeft
- §o11.10(2)  iemand die een moslim van zijn geloof weghaalt
- §o11.10(5)  een niet-moslim die de Islam beledigt

Terwijl de UVRM stelt dat alle mensen dezelfde rechten hebben:

Artikel 2
Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

Doet de Cairo Declaration of Human Rights in Islam dit voor vrouwen teniet en stelt dat vrouwen hun eigen rechten hebben:

ARTICLE 6:
(a) Woman is equal to man in human dignity, and has her own rights to enjoy as well as duties to perform, and has her own civil entity and financial independence, and the right to retain her name and lineage.

(b) The husband is responsible for the maintenance and welfare of the family.

De rechten van de vrouw in de Islam komen er op neer dat zij geen enkele verantwoordelijkheid draagt en altijd ten laste is van een man, zij het de echtgenoot, vader of broer. In ruil daarvoor moet zij gehoorzamen, indien nodig kan zij geslagen worden. Zij is niet bevoegd haar eigen huwelijkscontract af te sluiten en kan op elk moment gescheiden worden.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens verbiedt onmenselijke straffen:

Artikel 5
Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

De Cairo Declaration of Human Rights in Islam verbiedt ook onmenselijke straffen, ... behalve, ... wanneer de Shariah dit voorschrijft:

ARTICLE 2:

(d) Safety from bodily harm is a guaranteed right. It is the duty of the state to safeguard it, and it is prohibited to breach it without a Shari'ah-prescribed reason.

In de Shariah zijn onder andere voorzien: amputatie voor diefstal, geseling of steniging voor “illegale” seksuele aktiviteiten, kruisiging voor het voeren van oorlog tegen Allah of Mohammed (koranvers 5.33). Daarnaast bestaat er de doodstraf voor afvalligheid, voor kritiek op de Islam, ...

Volgens de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is iedereen gelijk voor de wet:

Artikel 7
Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.

Zoals hierboven al vermeldt doet de Cairo Declaration of Human Rights in Islam dit voor vrouwen teniet in Article 6 dat stelt dat vrouwen hun eigen rechten hebben.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens stelt dat iedereen het recht heeft om te huwen en dat dit de instemming van beide partijen vereist:

Artikel 16
1. Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst, hebben mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het recht om te huwen en een gezin te stichten. Zij hebben gelijke rechten wat het huwelijk betreft, tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan.
2. Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige toestemming van de aanstaande echtgenoten.

In verband met het recht op huwelijk laat de Cairo Declaration of Human Rights in Islam “beperkingen op grond van godsdienst” wegvallen en stelt ook niet dat er volledige en vrije toestemming moet zijn van beide aanstaande echtgenoten:

ARTICLE 5:
(a) The family is the foundation of society, and marriage is the basis of making a family. Men and women have the right to marriage, and no restrictions stemming from race, colour or nationality shall prevent them from exercising this right.

Godsdienst heeft men vervangen door “colour”. Volgens de Shariah kan een moslima enkel met een moslim huwen en een moslim enkel met een moslima, een christelijke of een joodse vrouw. Daarnaast zijn er geen beperkingen op basis van ras of nationaliteit maar wel andere die hier niet vermeld worden, namelijk het feit dat een vrouw toestemming moet hebben van een mannelijk familielid of een rechter. In de UVRM komt dit niet voor.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens stelt dat er godsdienst- en gewetensvrijheid is:

Artikel 18
Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst;dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.

Artikel 19
Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

Op het gebied van vrije meningsuiting worden door de UVRM enkel de persoonlijke eer of goede naam beschermd, geen ideologieën, godsdiensten of denkbeelden:

Artikel 12
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.

Dat de islamitische landen zich hier niet kunnen in vinden wordt bewezen door de manier waarop de Cairo Declaration of Human Rights in Islam deze thema’s behandelt:

ARTICLE 10:
Islam is the religion of true unspoiled nature. It is prohibited to exercise any form of pressure on man or to exploit his poverty or ignorance in order to force him to change his religion to another religion or to atheism.

Men gaat er hierbij vanuit dat de Islam zo juist is dat geen enkel weldenkend mens ooit de Islam zal verlaten tenzij onder druk.

ARTICLE 22:
(a) Everyone shall have the right to express his opinion freely in such manner as would not be contrary to the principles of the Shari'ah.
1.. Everyone shall have the right to advocate what is right, and propagate what is good, and warn against what is wrong and evil according to the norms of Islamic Shari'ah.
(c) Information is a vital necessity to society. It may not be exploited or misused in such a way as may violate sanctities and the dignity of Prophets, undermine moral and ethical Values or disintegrate, corrupt or harm society or weaken its faith.
(d) It is not permitted to excite nationalistic or doctrinal hatred or to do anything that may be an incitement to any form or racial discrimination.

De vrijheid van godsdienst en meningsuiting wordt hier beperkt tot hetgeen de Shariah toelaat. Dus, je kan de Islam wel verlaten maar je mag het aan niemand vertellen en je mag zeker niet zeggen waarom je de Islam verlaten hebt. De Islam wordt hier boven elke kritiek verheven. De straffen in de Shariah voor kritiek op de Islam zijn niet mild. En dit is een van de redenen waarom de Islam zo sterk staat, namelijk de bedreiging met buiten-proportionele straffen tegenover dissidente stemmen. Daarom is het voor “hervormers” binnen de Islam een onbegonnen taak om iets aan de Islam te veranderen. Zij worden bedreigd of gedood.

We hebben geprobeerd om te UVRM te toetsen aan de Islam en wel volgens de interpretatie van de diplomaten en politici van de OIC, een groepering van Islamitische landen, zoals weergegeven in de Cairo Declaration of Human Rights in Islam. Voor een leek lijkt de islamitische versie van de UVRM vrij goed overeen te stemmen met het origineel. Onze analyse toont duidelijk aan dat zij op een handige manier om de hete brij draaien om het niet te laten opvallen dat de Islam op een aantal essentiële punten niet te verzoen is met de UVRM.

STUDIE VAN DE ISLAM

Islam en mensenrechten