wp69f99646.png

BEWEGING EX-MOSLIMS VAN BELGIË - MOUVEMENT DES EX-MUSULMANS DE BELGIQUE

wp1f64627c.png
wpe9143178.png
wp3a066fc9.png
wp1e2da4b2.png
wp1099933a.png
wpa0baa23e.gif
Willen moslims leven volgens de Shariah ?

De meeste Belgische moslims hebben totaal geen idee van hetgeen de Shariah concreet betekent. Het is een abstract begrip, waarvan zij denken dat dit wel allemaal in orde moet zijn aangezien Allah de bron ervan is.

Toch zijn we nog geen islamitische vrouw tegengekomen die enthousiast is over het fenomeen polygamie, één van de grootste vernederingen voor de vrouw in de Islam én onderdeel van de Shariah. Volgens de Shariah heeft een man onverkort het recht op 4 vrouwen. Moslima’s en vooral degene die in België wonen doen alsof polygamie een anomalie is en laten uitschijnen dat een man toestemming nodig heeft om er een vrouw bij te nemen. Niets is minder waar.

Bijkomende vaststelling is dat moslims die in België wonen nooit met de islamitische praktijk van de Shariah in aanraking komen en er dus ook de negatieve kanten niet van kennen en bijgevolg denken dat deze negatieve kanten niet bestaan. De doorsnee moslim die oproept tot het invoeren van de Shariah in België of dit goedkeurt weet dus totaal niet waarover hij praat.

Op onze website analyseren we de passages uit de Koran en de Hadith die de bron zijn van de wettelijke discriminatie van de vrouw in de islamitische wet. Wij menen dat het belangrijk is om deze analyse te maken aangezien overal waar zich een grote groep moslims bevindt, ook in België, er een roep bestaat om de Shariah in te voeren. Men begint dan met de familiewetten die de grootste bron van discriminatie zijn, en daarna voert men de rest in. Vanuit de Beweging van Belgische Ex-moslims vinden we het belangrijk om het publiek hierover te informeren.


De Canadese moslima’s willen alvast niet volgens de Shariah leven!!

Om te illustreren dat er een probleem is met de Shariah en dan specifiek voor vrouwen volgende anekdote. In Canada waren stappen gezet om bij geschillen arbitrage toe te laten op basis van religieuze wetgeving. Men zou dus op vrijwillige basis toelaten dat een bemiddelaar, met de Shariah in de hand, oplossingen voor familiale geschillen zou voorstellen.

De grootste tegenstander was een organisatie van Canadese moslimvrouwen, de Canadian Council of Muslim Women. Hoezo? Deze dames hebben een organisatie opgericht die vrouwen groepeert op basis van het feit dat zij moslima zijn. En toch zijn zij tegen het toepassen van de Islam in hun dagelijks leven. Dit kan toch niet! Worden vrouwen door de Islam niet op een voetstuk geplaatst? Blijkbaar zijn zij er niet van overtuigd dat de Islam het zo goed met hen voorheeft.

Natuurlijk konden zij niet zeggen dat ze tegen de shariah waren aangezien dit als blasfemie zou beschouwd worden. Dus zeiden ze maar dat ze “vreesden dat de bemiddelaars op een culturele manier zouden oordelen en niet op basis van de “echte Islam””. Dit is natuurlijk onzin omdat de toepassing van de familiewet in de meeste landen van herkomst van deze moslim vrouwen gewoonweg gebaseerd is op de Shariah. Indien er al afwijkingen zijn, dan zijn ze ten gunste van de vrouw.


Shariah in strijd met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Op onze webpagina Islam en Mensenrechten leggen wij in detail uit op welke punten de Shariah in strijd is met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en waarom de Islamitische landen een eigen Cairo Declaration of Human Rights nodig hadden die stelt dat alle wetgeving aan de Shariah onderhevig is, hetgeen belangrijke delen van hun verklaring teniet doet.


Bestaat er een gematigde Shariah ?

De Shariah is op sommige punten heel hard en vooral een belediging voor de vrouw. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat vele landen wetgeving ingevoerd hebben om de situatie van de vrouw te verbeteren ten opzichte van de Shariah (die zij beweren te volgen). Zoals bvb. de nieuwe familiewetten die in Marokko ingevoerd zijn.

Deze nieuwe wetten vereisen dat een vrouw toestemming geeft indien haar man er nog een vrouw wil bijnemen. Dit is een afwijking van de Shariah ten gunste van de vrouw. Sommigen zeggen dat de Shariah aangepast wordt. Dit is manifest onjuist en misleidend. Het is geen wijziging van de Shariah maar een “niet-toepassing” van de Shariah.

Men zegt soms dat in Turkije de Shariah anders toegepast wordt. Dit is ook een foutieve uitspraak. Kemal Atatürk, de stichter van het moderne Turkije heeft de Shariah gewoonweg afgeschaft en een rechtssysteem naar Westers model geïnstalleerd. Dus geen “gematigde” Shariah, maar gewoonweg geen Shariah. Er bestaat namelijk geen gematigde Shariah.


Is de Shariah een monoliet of niet?

Om discussies over de Shariah de kop in te drukken, wordt dikwijls gesteld dat deze geen monoliet is en dat ze op verschillende manieren kan toegepast worden volgens uiteenlopende interpretaties. Einde discussie.

Dat de Shariah geen monoliet zou zijn is een foute en misleidende uitspraak. Alle scholen van Islamitische wetgeving hebben gelijkaardige opvattingen over de belangrijkste principes en er zijn slechts kleine afwijkingen over secundaire zaken.  
STUDIE VAN DE ISLAM

5. DE SHARIAH: De islamitische wet, deel 2