wp69f99646.png

BEWEGING EX-MOSLIMS VAN BELGIË - MOUVEMENT DES EX-MUSULMANS DE BELGIQUE

wp1f64627c.png
wpe9143178.png
wp3a066fc9.png
wp1e2da4b2.png
wp1099933a.png
wpa0baa23e.gif

STUDIE VAN DE ISLAM

Verkrachtte vrouw naar de gevangenis?
Een voorbeeld van een krantenartikel dat aangeeft dat verkrachtte vrouwen in Pakistan nogal eens in de gevangenis terechtkomen kan je vinden in volgende link. Alle pogingen die opeenvolgende regeringen in Pakistan ondernomen hebben om het strafrecht te hervormen hebben een bijzonder harde weerstand van Islamitische geleerden ondervonden. De reden is heel eenvoudig: de geleerden achten de gewenste hervormingen in strijd met de Islam. We leggen de logica van de bestraffing van een verkrachte vrouw hieronder uit.

In de Islam krijgt een man die een vrouw verkracht én bekent de doodstraf. Dit is gebaseerd op Hadith zoals de volgende van
Abu Dawud 38.4366:

Wa'il ibn Hujr heeft overgeleverd: “Toen een vrouw buitenkwam in de tijd van de Profeet (vrede zij over hem) om te gaan bidden [vermoedelijk in de moskee], viel een man haar aan en overweldigde (verkrachtte) haar. Zij schreeuwde maar hij ontkwam, en wanneer een man voorbijkwam, zei ze: Die (man) deed zo en zo met mij. En toen een groep Emigranten voorbijkwam, zei ze: Die man deed zo en zo met mij. Zij gingen en vatten de man waarvan zij dachten dat hij haar verkracht had en zij brachten hem bij haar. Zij zei: ja, hij is het. Dan brachten zij hem naar de Apostel van Allah (vrede zij met hem). Wanneer hij (de Profeet) op het punt stond een uitspraak te doen, stond de man die haar had verkracht op en zei: Apostel van Allah, Ik ben de man die het gedaan heeft. Hij (de Profeet) zei tegen haar: Ga maar, want Allah heeft jou vergeven. Maar hij sprak tegen de man een paar goede woorden en over de man die haar verkracht had, zei hij: Stenig hem.  Hij zei ook: Hij heeft op een dusdanige manier berouw getoond, dat indien de mensen van Medina op een gelijkaardige manier berouw hadden, het van hen zou aanvaard worden.  

Opvallend bij deze overlevering van Mohammed is het volgende:

- Mohammed zegt tegen de vrouw dat Allah haar vergeven heeft. De vraag die zich stelt is wat haar eigenlijk moet vergeven worden? Haar treft toch geen schuld! Mohammed laat uitschijnen dat dit wel het geval is. Maar hij voegt eraan toe dat Allah het haar vergeeft.

- Er waren geen getuigen van de verkrachting. Het is dus het woord van de vrouw tegen dat van haar verkrachter. Het feit dat de man bekent, veroordeelt hem ter dood. Moslims komen hierbij verkeerdelijk tot de conclusie dat de beschuldiging van de vrouw voldoende is als er geen getuigen zijn. Dit zou natuurlijk niet fair zijn aangezien om het even welke vrouw dan een man zou kunnen laten terechtstellen door hem te beschuldigen van verkrachting. We behandelen verder in het artikel wat er moet gebeuren indien de man niet bekent.

In de Islam wordt in zedenzaken als principe koranvers 24.4 gevolgd waarin staat dat indien een vrouw beschuldigd wordt van buitenechtelijke seksuele betrekkingen, men 4 getuigen moet hebben die erbij waren als “bewijs” voor de feiten. Drie getuigen zijn dus niet voldoende:

24.4. En zij, die kuise vrouwen beschuldigen en geen vier getuigen brengen – geselt hen met tachtig slagen en aanvaardt hun getuigenis nooit meer, want dezen zijn overtreders.

Vers 24.4 is “geopenbaard” toen Mohammed’s kindvrouwtje Aisha van overspel beschuldigd werd. Mohammed wist zelf niet wat hij met de beschuldiging moest aanvangen en sprak gedurende een maand niet meer met Aisha (behalve salamu aleikum zeggen). Hij wakkerde de roddels in zijn gemeenschap natuurlijk zelf aan door van in het begin niet duidelijk te stellen dat men niemand kan beschuldigen zonder getuigen. Na een maand kwam dan de reddende “openbaring” waarin de regel van de 4 getuigen voor dergelijke zaken staat.

In de Shariah heeft men door analogie vers 24.4 op alle zedenzaken toegepast ook waarbij mannen beschuldigd worden. Deze eis van 4 getuigen is dan een noodzaak om overspel, andere buitenechtelijke betrekkingen of verkrachting te bewijzen tenzij degene die beschuldigd wordt zelf toegeeft. Voor een vrouw komt daar nog het geval bij dat zij zwanger is terwijl haar man op het tijdstip van de conceptie ver weg is, bvb. als hij Jihad aan het doen is.

Wanneer moslims erop gewezen wordt dat steniging voor overspel een barbaarse straf is, dan proberen ze er zich uit te praten door te stellen dat er vier getuigen moeten zijn van de daad zelf en dat dit onmogelijk is. Ze vertellen er dan niet bij dat Mohammed mensen heeft laten stenigen die hun “misdaad” bekend hebben, o.a. een zwangere vrouw. Een voorbeeld kan je in volgende Hadith Muslim 17.4207 vinden. Deze en andere Hadith geven de indruk dat de afgelegde bekentenissen spontaan waren en dat deze mensen zich dus zelf ter dood hebben laten veroordelen. In de praktijk is de stap naar een gedwongen bekentenis onder druk of foltering dan maar klein, vooral in landen met dictatoriale regimes. Spijtig genoeg wordt in meerdere Islamitische landen tot op vandaag nog altijd gefolterd. Mohammed heeft in zijn tijd zelf ook een gewelddadig klimaat gecreëerd, zie ook onze webpagina “Ik heb overwonnen door middel van terreur”. Het is in een dergelijk klimaat dat doorgaans gefolterd wordt.

Nu terug naar de vrouw die verkracht is. Wanneer deze vrouw bij de politie aangifte gaat doen, haar verkrachter kent maar geen vier getuigen heeft, dan is het logisch dat de man zal ontkennen zelfs al zijn er 3 getuigen. Voor hem is het dan kwestie van consequent te liegen want als hij bekent is hij dood. De verkrachte vrouw geraakt meestal in de problemen, mogelijks op 2 manieren:

- volgens koranvers 24.4 kan de man haar aanklagen wegens een valse getuigenis en krijgt zij 80 zweepslagen; de Koran noemt haar een leugenaar indien ze geen vier getuigen heeft:

24.4. En zij, die kuise vrouwen beschuldigen en geen vier getuigen brengen – geselt hen met tachtig slagen en aanvaardt hun getuigenis nooit meer, want dezen zijn overtreders.
24.12. Waarom dachten de gelovige mannen en vrouwen, toen zij dit hoorden geen goed over hun eigen mensen en zeiden: "Dit is een openlijke lastering?"
24.13. Waarom brachten zij geen vier getuigen (om dit te bewijzen)? Daar zij geen getuigen hebben medegebracht zijn zij in de ogen van Allah leugenaars.

- op basis van haar eigen getuigenis klaagt men haar aan wegens buitenechtelijke sex met een onbekende man en wordt zij gestenigd als zij gehuwd is en krijgt zij zweepslagen als zij niet gehuwd is.

In Pakistan volgt men de Shariah en blijkt dat 1/3 van de vrouwelijke gevangenen vastzit omdat ze een verkrachting zonder getuigen aangegeven hebben. Aangezien de Shariah in dit geval zo absurd is en tegen het geweten van de islamitische rechters ingaat, duurt het meestal eeuwig voor er over deze vrouwen een uitspraak gedaan wordt. Als er al een uitspraak gedaan wordt. Tot dan verrotten deze dames intussen in de gevangenis. Vrouwen zullen dus in de gegeven omstandigheden niet geneigd zijn om een verkrachting aan te geven. En een man die beschuldigd wordt van verkrachting moet blijven liegen.

Ook een vrouw die van overspel beschuldigd wordt kan er zich “uit liegen”. Zij kan voorkomen gestenigd te worden door de uitweg die Allah voorzien heeft te volgen. Lees even mee in de Koran:

24.6. En betreffende degenen die hun vrouwen beschuldigen en die buiten zich geen getuigen hebben, – laat ieder hunner vier maal in de naam van Allah zweren dat hij voorzeker de waarheid spreekt.
24.7. En de vijfde maal zal hij zeggen: dat Allah's vloek op hem ruste als hij tot de leugenaars behoort.
24.8. Maar het zal de straf van haar afwenden indien zij viermaal in de naam van Allah getuigt en zegt, dat hij tot de leugenaars behoort.
24.9. En de vijfde maal zal zij zeggen: dat de toorn van Allah over haar zij als hij (haar man) de waarheid spreekt.

Als bijkomende illustratie van hetgeen islamitische geleerden over verkrachting te vertellen hebben geven we het standpunt van de Maliki school die in Marokko gevolgd en dat terug te vinden is in volgende link:

37.26 HET BEWIJS VAN ONSCHULD VAN EEN VERKRACHTE VROUW

Indien een vrouw die zwanger blijkt te zijn zegt, "Ik was verplicht tot seksuele betrekkingen", dan moet zij niet geloofd worden en moet zij gestraft worden volgens het islamitisch strafrecht (hadd) behalve wanneer er een getuige is die verklaart dat zij door de verkrachter meegenomen is, of indien zij hulp kwam zoeken ten tijde van de gebeurtenissen, of indien ze aan het bloeden was.

Merk op dat de vrouw volgens deze school moet bewijzen dat zij onschuldig is, anders wordt ze op een onmenselijke manier gestraft.

Conclusie

De redenering die de Pakistaanse wetgeving volgt om verkrachtte vrouwen in de gevangenis te gooien is gebaseerd op de Koran en de Hadith. Doorgaans zegt men dat men in Pakistan een strikte of extreme interpretatie volgt van de Islam. Welnu, de interpretatie die zij volgen is niet echt ver gezocht en is gebaseerd op twee elementen:

1- de Islam is heel streng wat betreft het maken van beschuldigingen zonder dat er getuigen zijn. Een vrouw die een man van verkrachting beschuldigt zonder getuigen heeft dus een probleem.

2- de Islam heeft zware straffen gesteld op immoraliteit en zeker in het geval men er openlijk voor uit komt. Mohammed heeft niemand laten stenigen voor overspel behalve zij die er zelf voor uit kwamen. Indien men in het geheim overspel pleegt is er geen probleem, maar dit publiekelijk zeggen ondermijnt de “moraliteit van de maatschappij” en dit probeerde Mohammed te voorkomen.

Pakistan is een van de weinige islamitische landen waar verkrachtte vrouwen een dergelijke lot ondergaan krijgen. De reden is dat de shariah zo absurd is dat men die in andere islamitische landen gewoon niet toepast. Niet omdat er een minder strikte interpretatie van de Islam zou bestaan, niet omdat er een shariah regular en een shariah light zou bestaan, maar gewoon omdat de Islam in dit geval ver van volmaakt is.