wp69f99646.png

BEWEGING EX-MOSLIMS VAN BELGIË - MOUVEMENT DES EX-MUSULMANS DE BELGIQUE

wp1f64627c.png
wpe9143178.png
wp3a066fc9.png
wp1e2da4b2.png
wp1099933a.png
wpa0baa23e.gif

STUDIE VAN DE ISLAM
Vrouw zijn in de Islam volgens Linda Bogaert Deel 1

WORDT VERVOLGD !

wp1965b020.png
Linda Bogaert schrijft :

"Volgens de Islam zijn mannen superieur aan vrouwen". De opmerking is de laatste tijd niet meer uit de lucht. Of omgekeerd: "vrouwen zijn minderwaardig volgens de Islam".

Het kan niet miskend worden dat - net als op sommige andere plaatsen - in sommige muslimgemeenschappen vrouwen gediscrimineerd worden.

Maar is dat typisch voor de Islam? Of heeft het niets met het Islamitisch model an sich te maken, en is de dagdagelijkse praktijk eerder het gevolg van tradities, culturele gebruiken en vastgeroeste gedrags-patronen?
Onze commentaar :

Het feit dat het nodig is om te bewijzen dat volgens de Islam mannen niet superieur zijn aan vrouwen laat al vermoeden dat dit niet vanzelfsprekend is.

Dit is de klassieke islamitische trukendoos. Hoe moslims hun vrouwen behandelen heeft niets met de Islam te maken maar met cultuur en tradities die dan in tegenstrijd zouden zijn met de Islam, zo laat Linda vermoeden. Met de keuze van het woord “sommige” laat zij uitschijnen dat in de meeste moslim-gemeenschappen vrouwen helemaal niet gediscrimineerd worden.

Saoedi-Arabië is een land dat doordrenkt is van de Islam. De bevolking is al 1300 jaar voor 100% moslim. Saoedi-Arabië heeft helemaal geen cultuur, het heeft alleen de Islam. Of beter gezegd, de cultuur wordt volledig door de Islam bepaald.

En zoals iedereen weet, heeft dit land geen erg vrouwvriendelijke reputatie en vluchten “onderdrukte” westerse vrouwen er niet in groepjes naartoe! En toch leeft Saoedi-Arabië 100% voor de Islam. Zou er dan toch een verband zijn tussen de behandeling van vrouwen in dat land en de Islam?
Linda Bogaert schrijft :

Enkel een analyse van de Koran en de Sunnah kan een duidelijk beeld opleveren van de plaats van de vrouw volgens de Islam.

Hieruit zal blijken dat inzake mannen en vrouwen de hele Koranische Boodschap gebouwd is rond een sterk centraal gelijkheidsbeginsel.
Onze Commentaar :

We zijn even benieuwd of Linda Bogaert in de Koran een passage kan vinden die bewijst dat mannen niet superieur zijn aan vrouwen.

De “Koranische Boodschap” stelt het tegendeel in Soera 4, genaamd “de vrouw” nota bene:
4.34. “Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden.“

Een islamitische gemeenschap die de koran volgt zal dus ook dit vers volgen waarin staat dat:
- Mannen voogden zijn over de vrouwen. Vrouwen worden eeuwig als minderjarig beschouwd. Als men over “voogd” praat, denkt men aan weeskinderen, die zelf niets kunnen beslissen. De Islam stelt vrouwen gelijk aan weeskinderen en stelt ook geen beperking in leeftijd. Ook niet als zij 80 zijn.
- Allah heeft zelf beslist dat mannen uitmunten boven vrouwen en daarom moet de man financieel voor de vrouw zorgen (“van hun rijkdommen besteden”).

Linda, waar is jouw koranvers dat dit „sterk centraal gelijkheidsbeginsel“ illustreert en stelt dat op andere vlakken vrouwen uitmunten boven mannen zodat er minstens een evenwicht is?
Er hoeft niet noodzakelijk een tegenstelling te bestaan tussen vrouwenrechten en Islam.
Indien de Koran gebaseerd is op een “sterk centraal gelijkheidsbeginsel”, waarom stelt Linda hier dan dat er “niet noodzakelijk” een tegenstelling tussen vrouwenrechten en Islam hoeft te bestaan. Dan hebben mannen en vrouwen toch gewoon dezelfde rechten! Einde discussie! Maar zo eenvoudig is het blijkbaar niet.

Linda wil hier vermoedelijk zeggen dat zelfs al behandelt de Islam vrouwen NIET gelijk, dat dit niet betekent dat zij helemaal geen rechten hebben.

Zij verwart duidelijk de begrippen ongelijkheid en het hebben van rechten. De vrouw heeft volgens 4:34 natuurlijk rechten, namelijk eten, drinken, kleren en een dak krijgen van een man die boven haar “uitmunt”.
Linda Bogaert schrijft :

In het Islamitisch discours, wordt de (oorspronkelijke, Arabische) Koran aanzien als letterlijk, werkelijk, het "Woord van God", zoals het door de Aartsengel Gabriël overgebracht werd aan de Profeet Mohammed. Elk vers uit de Koran is een mirakel op zich. Al is het de bedoeling zoveel mogelijk over God te leren om te achterhalen hoe men God best kan dienen, toch kan men God nooit helemaal kennen.

Immers, God is uniek:

"Zeg: "Hij is God, als enige. God de bestendige. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt en niet één is aan Hem gelijkwaardig."" (Koran 112:1-4)
Deze uniciteit van God houdt al meteen een waarschuwing in: in het Islamitisch discours kan geen mens beweren het Woord van God volledig te begrijpen. Wie dit wel zou doen, zou zich op gelijke hoogte plaatsen met God, wat in de Islam zowat de zwaarste zonde is vermits dit het eerste en meest essentiële geloofspunt - dat er geen god is dan God - verbreekt.Men kan dus hoogstens zeggen dat men het Woord van God zoekt te begrijpen. Daarbij zullen verschillende mensen tot verschillende interpretaties komen. De uniciteit van God, houdt met andere woorden tegelijk een pluriformiteit van de interpretaties ervan in.

Wat volgt, is dan ook niet "de" interpretatie van de Koran - die bestaat niet. In vergelijking met het Woord van God, is elke lezing, ook diegene die hierna volgt, slechts een poging tot begrijpen.


Onze commentaar :

Enerzijds is de Koran letterlijk het woord van Allah en is dit een mirakel, anderzijds is dit woord van Allah niet met zekerheid te begrijpen. Dat is pas een mirakel en natuurlijk heel cynisch. Allah stuurt een boek om de mensen te leiden maar niemand kan met zekerheid zeggen wat erin staat!?!?
Als verklaring stelt Linda dat dit komt omdat Allah uniek is.

Dit is natuurlijk totaal irrelevant. Het is niet omdat Allah uniek is, boven alles staat en dat niemand zijn aard met zekerheid kan begrijpen, dat het normaal is dat de ultieme en laatste boodschap, die Hij stuurt aan de mensen, dan ook niet goed te begrijpen is.

Daarom volgende vergelijking. President Sarkozy van Frankrijk schrijft een boek om zijn plannen met Frankrijk aan de bevolking uit te leggen. Nu is het zo dat in Frankrijk niemand gelijkwaardig is aan de President. Hij staat boven alles. En hij is ook de enige die president is. Voor Linda zou er dus geen probleem moeten zijn als niemand zijn boek echt begrijpt en men alles op heel veel verschillende manieren kan interpre-teren zelfs al zegt Sarkozy dat zijn boek duidelijk is en een leidraad voor de maatschappij en de politieke wereld. Elk weldenkend mens zal zeggen dat indien het boek van Sarkozy zijn ideeën niet duidelijk verwoordt, hij gefaald heeft en als president misschien een slechte keuze was. Het betekent ook niet dat iemand die de boodschap van Sarkozy beweert te begrijpen zich met de president gelijkstelt!

De logica ontgaat ons volledig: Allah is uniek dus kan je zijn woord op heel veel verschillende manieren interpreteren. Begrijpe wie begrijpen kan!!!

Natuurlijk kent Linda volgende verzen uit de Koran:
5.15. “O, mensen van het Boek, Onze boodschapper is tot u gekomen, die veel van hetgeen voor u verborgen bleef van het Boek heeft ontsluierd en veel overgeslagen. Er is van Allah inderdaad een licht en een duidelijk Boek tot u gekomen.
5.16. “En Allah leidt daarmede degenen die Zijn welbehagen zoeken op de paden van vrede en leidt hen uit de duisternis tot het licht door Zijn gebod en leidt hen naar het rechte pad.

Maar deze verzen passen niet in het betoog van Linda, dus verzwijgt ze die. Allah zegt namelijk dat de Koran wel duidelijk is en bedoeld is om de mensen uit de duisternis te leiden naar het licht.

Einde Deel 1
wp58368174.png
wp16642e7c.png